Obchodní podmínky

Obchodní a reklamační podmínky

OBECNÉ PODMÍNKY
1. OBECNÉ PODMÍNKY
1.1 Prodávajícím je:
ArtTree s.r.o.,
Zamarovská 20,
91105,
Zamarovce:
Slovenská republika
IČO: 51135435
DIČ: 2120604266
IČ DPH: SK2120604266
tel .: 0919 032 135
V prípade platby na bakový účet kupujúci uhradí celú sumu na číslo účtu vedené vo

Fiobanka, a.s.

Č.ú.: 2501310065/2010

Swift/BIC: FIOZSKBA

ako variabilný symbol kupujúci uvedie číslo objednávky.

1.1. Společnost se řídí platným zněním Obchodního zákoníku pro právnické osoby a Občanským zákoníkem pro fyzické osoby Slovenské republiky
1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoli způsobem kontaktuje prodávajícího s úmyslem koupě zboží, které prodávající nabízí.
1.3 Kupujícím je i jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoli způsobem kontaktuje prodávajícího s požadavkem, aby jí prodávající opatřil zboží, který nemá zařazen v nabídce, s úmyslem koupě tohoto zboží.
1.4 Používáním web-stránek internetového obchodu prodávajícího a potvrzením objednávky dává kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
1.5 Tyto Obchodní podmínky jsou platné až do vydání nových Obchodních podmínek.
2. OBJEDNÁVÁNÍ
2.1 Zboží může kupující objednávat následovně:
a) prostřednictvím nákupního košíku na web-stránkách prodávajícího,
b) telefonicky
c) e-mailem
2.2 Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží dohodnutou cenu.
2.3 Odeslanou objednávku potvrdí prodávající do 24 hodin emailem a zároveň oznámí kupujícímu dostupnost a termín dodání zboží. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné!
2.4 Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží v dohodnuté ceně podle objednávky.
2.5 Zrušení objednávky je ze strany kupujícího možné do 24 hodin od objednání zboží bez udání důvodu. Kupující může objednávku zrušit v Zákaznické sekci na web-stránce prodávajícího, telefonicky nebo e-mailem. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky e-mailem nebo telefonicky. V případě, že již byla částka za objednané zboží uhrazena, prodávající zašle peníze zpět na bankovní účet kupujícího, nebo je doručí jiným způsobem, který si spolu dohodnou.
2.6 Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V takovém případě kupujícímu ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní zboží, nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku také v případě, pokud se nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost, ...).
3. CENY
3.1 Prodávající je  registrpvaným plátcem DPH na Slovensku.
3.2 K základní ceně objednávky je připočítána cena za dopravu zboží podle toho, jaký způsob doručení si kupující vybere. Uvedená cena dopravy je orientační, cena doručení je odvozena na základě hmotnosti a množství objednaného zboží.
3.3 Zákazník bude o ceně dopravy informován ještě před zaplacením objednávky prostřednictvím e-mailu nebo telefonického kontaktu
4. PLATBY
4.1 Platit za zboží může kupující převodem na účet prodávajícího, kterou pošle spolu s potvrzením objednávky e-mailem. Tuto platbu může kupující uskutečnit následovně:
a) převodním příkazem ze svého účtu,
b) přímým vkladem v hotovosti na účet prodávajícího,
4.2 Platba je možná v Českých korunách i eurách.
4.3 Daňový doklad (fakturu) posílá prodávající kupujícímu spolu se zbožím.
5. DODACÍ PODMÍNKY
5.1 Dodací lhůta na zboží v nabídce prodávajícího je ve většině případů do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, maximální doba dodání je 10 dní nebo po dohodě s kupujícím lze prodloužit. O dodací lhůtě a termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat při potvrzení objednávky telefonicky. Pokud kupujícímu nevyhovuje oznámena prodloužená dodací lhůta, má možnost stornovat objednávku v souladu s bodem 2.5 těchto Obchodních podmínek.
5.3 Zboží bude vyexpedováno okamžitě po potvrzení objednávky a po splnění všech podmínek pro vyskladnění.
6. DORUČENÍ ZBOŽÍ
6.1 Prodávající zajišťuje dopravu zboží způsobem, který si kupující vybere z nabízených možností v objednávce:
a) kurýrní službou,
b) Českou poštou.
6.2 Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určené místo.
6.3 Zboží je přiměřeně zabalený a zabezpečený. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky.
6.4 Spolu se zbožím dodá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad), dodací list.
6.5 Za zboží odpovídá prodávající až po jeho převzetí kupujícím. Zboží se považuje za převzatý kupujícím od doby, kdy tento písemně potvrdí převzetí zboží.
6.6 Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží kupujícímu zaviněné přepravcem. Za poškození zásilky zaviněné přepravcem odpovídá v plném rozsahu přepravce. Takové případy řeší prodávající dodáním nového zboží kupujícímu po zaplacení všech škod přepravcem.
7. ODSTOUPENÍ OD vyřízení objednávky
7.1 Kupující je v souladu se zákonem oprávněn bez udání důvodu odstoupit od vybavené objednávky (podle zákona "od kupní smlouvy", pokud již kupující převzal zboží) do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.
7.2 Zboží na vrácení musí být :,
a) nepoškozené,
b) kompletní (včetně příslušenství, dokumentace, ...),
c) včetně přiloženého dokladu o koupi.
7.3 Pokud se kupující rozhodne vrátit zboží podle bodu 7.1 těchto Obchodních podmínek, je povinen:
a) kontaktovat prodávajícího s žádostí o odstoupení od vybavené objednávky, uvést číslo objednávky (variabilní symbol), datum koupě a číslo svého účtu pro vrácení peněz,
b) zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího - zboží se doporučuje poslat doporučeně, pojištěný a použít vhodné balení, aby během přepravy nedošlo k popsání, polepení, ani jinému znehodnocení původních obalů a samotného zboží (prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy) ,
c) uhradit náklady spojené s vrácením zboží (poštovné, pojištění, ...).
7.4 Po splnění podmínek podle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek a po obdržení vráceného zboží je prodávající povinen:
a) převzít zboží zpět,
b) vrátit kupujícímu ve lhůtě nejpozději 15 dnů ode dne odstoupení od vybavené objednávky celou cenu zaplacenou za zboží, kromě poplatku za dopravu.
7.5 V případě nesplnění některé z podmínek podle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od vybavené objednávky a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.
8. ZÁRUKY A REKLAMACE
8.1 Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží, obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zvláštními předpisy.
8.2 Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě prodávajícího je 24 měsíců. Na uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy stačí doklad o zakoupení (přiložena faktura). Předložení dokladu o zakoupení na účely reklamace postačuje i v případě, že byl vydán záruční list, ale zákazník ho ztratil.
8.3 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním.
8.4 Reklamované zboží je kupující povinen doručit na reklamaci čistý, mechanicky nepoškozené, s kopií faktury, dodacího listu. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat i popis vady.
8.5 POSTUP REKLAMACE:
8.5.1. Co nejdříve nás informovat emailem nebo telefonicky o chybě výrobku.
8.5.2. Poslat produkt zpět na adresu firmy prodávajícího
8.5.3. V prípade dohody medzi kupujúcim a predávajúcim je možná aj iná forma dohody o reklamácii (poskytnutie zľavy z výrobku, prípadne iná kompenzácia)
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1 Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkům v rámci objednávky zboží či zákaznické registrace prostřednictvím internetového obchodu umělé stromy a bonsaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů (dále jako "ZOOU"). K poskytování osobních údajů dochází při odeslání objednávky nebo registraci zákaznického účtu v rámci internetové prodejny a to v rozsahu údajů uváděných ve formuláři objednávky či v registračním formuláři.
9.2 Odesláním objednávky, resp. uzavřením kupní smlouvy, dává zákazník souhlas prodávajícímu se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jeho osobních údajů pro účely uzavření kupní smlouvy, vybavení objednávek a související komunikace se zákazníkem, ale i po úspěšném vyřízení objednávky pro účely plnění ze smlouvy a vedení příslušné evidence (např. při vyřizování reklamací, vedení účetnictví a pod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží.
Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
9.3 Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou: společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží (kurýrní služba nebo česká pošta).
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních informací je udělen na dobu neurčitou a je možné ho kdykoliv zdarma odvolat výslovným a určitým projevem v písemné formě adresované prodávajícímu, a to poštou, telefonicky nebo elektronicky na e-mail midasstromy@gmail.com
Zákazník má dle zák. č. 122/2013 Z.z. v souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména následující práva:
Zákazník má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího požadovat:
a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávané,
b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod; při vydání rozhodnutí podle odstavce 5 je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal jeho osobní údaje na zpracování,
d) obecně srozumitelnou formou seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
f) likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
g) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
h) blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.
Zákazník má právo u prodávajícího na základě písemné žádosti namítat proti:
a) zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a požadovat jejich likvidaci,
b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.
10. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 18. 10. 2017. V neuvedených případech se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí platným zněním Obchodního zákoníku pro právnické osoby a občanského zákoníku pro fyzické osoby

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovat v nákupu Objednať